1.
Fulufhelo lavhudi
Mune wanga u a tshila.
Vhunwe vhuyo thi vhu ‘ di;
Yesu o ri sumba ndila
Lufu lu do nyita’ni!
Ndi tsha di lilela ‘ni!

2.
Yesu e a tshilaho
Na rine-vho ri yo tshila,
Ra ya hone ho yaho
Ene, hune ra hu lila.
Khosi yo ya henefho
Na vhalanda ri ye-vho.

3.
Zwo ralo; mbilu yanga
Yo vha yawe, ri a pfana.
Ene o no vha wanga,
Ndi mulanga, ro vhofhana.
Lufu na zwo vhifhaho
A zwi ntusi henefho.

4.
Hone muga, ndi do fa
Nda vhuyelela mavuni.
Phanda hazwo ndi do pfa
A tshi mbidza ndi vhafuni;
Nda bva ndi a tshilaho,
Nda ya ngei ho nakaho.

5.
Ri nga thoro, ya zwalwa
I nga yo fa, ya swimuwa.
Na rine-vho ri tshi fa,
Na u sina, ri do vuwa.
Zwiswa na zwo nakaho
Zwa vho vha zwo dalaho.

6.
Mato anga enea
A do vhuya a U vhona;
U mufuniwa wanga,
U Mtshidzi we wa kona
U ri lwela ri tshi fa.
Ri ite Malaifa.

7.
Mbilu yanga, rula-ha,
Dzula wo mu fulufhela.
U fa hau hu do vha
U awela, u edela.
Naanga i do lidzwaho
Iwe U do i pfa-vho.

8.
Huufha Yesu wo mu pfa,
Wa di dzula tsini hawe!
U tshi tshila, U tshi fa,
U di vha zwandani zwawe.
Takalani vha faho!
Haya ndi ho nakaho.