Jesu Kreste ke seboko sa rona
Re ba hlotseng, le ho isa lefung
Sefapanong re fumane ho hlola
Ka Moshoeli ea re lopolotseng

Ha re tshoaroa ka baka la ‘Moloki
Re tsekisoa ke lira ho eena
Re thabele ho utloisoa bohloko
Bitsong la hae ea re shoetseng pele

Mo lateleng ho isa sefapanong
Lefu la hae le be pel’a rona
Ha re ka shoa le yena fatsheng lena
Re tla phela holimo le eena

Se thibeloeng ke tshomo tsa lefatshe
Ho bolela lebitso la Jesu
Re mo tshepheng ka hohle le ka mehla
Ea mo tshephang a ke ke a soaba

Tlong baena, a re beng ba tshephehi
Ba ka tshepjoang ke eena ka mehla
A re tiiseng ka seboko sa rona
E leng Jesu, ea re lopolotseng