Jo, khalefo ea Molimo e befile
E benya, e thetheretsa
Jo, leholimo le tuka ke bohale
Jo, sefefo sa litlepetsa!

Le tla tshabela kae baetsalibe
Ha ho tshabeha, hakana?
O, tshabelang ho Jesu ka pele
Jesu, ke khotso ea rona

Inamolohang, le lelale ka tshepo
Fefo se se se ea khutsa
Sefapanong, khohola tsa lithohako
Li tsholoha li phutumetsa
Baetsalibe le khobe matshoafo
Bonang, ‘Moloki oa lona
Elang pelo, bohang sefapano
Jesu ke khotso ea rona

Sefahleho sa Molimo se elile
‘Me se benya ke lerato
Le shoetsoe ke Jesu, lona , le phelile
Ho lona ha ho sa le tsuo
Baetsalibe, thabang le le lumele
Ratang, ‘Moloki oa lona
Jesu, Mor’a Molimo sebele
Jesu ke khotso ea rena

E, ka ‘nete Jesu ke khotso ya rona
Taba tsohle li monate
Le ka hlaha khotla ka tshepo le lona
Molimo le ka ‘mitsa Ntate
Baetsalibe bana ba topollo
Se lobeng letlotlo lena
Tumisang kahohle ka nyakallo
Jesu ke khotso ea rona