Sung in Xhosa:
Kubobonke oThixo (Amongst all other gods)
Akekho onjengawe (There is no one like You)
Kuba yinceba zakhe  (His love and mercies)
Zimi nguna phakade (Endures forever) x2
(Repeat)

Sung in Zulu:
Uyinkosi yezulu (You are the Lord of heaven)
Uphakeme kakhulu (You are highly exalted)
Ngizolibonga nkosi yami (My God I bless)
Elakho igama (Your name)
(Repeat)