Molimo o re ratile,
Rona likhoahlapa,
Lira tsa hae tsa sebele,
Mehlaka-follela.
Jo, le hlolla hakaakang
Rato le lekalo,
Le sa kheseng mang kapa mang,
Rato la Molimo!

Mohla u rerang topollo,
Menono kaofela
Ea mafats’e, ea mebuso,
E bile lefeela.
Jo, le hlolla hakaakang …

Khanya, bongata, le hloeko
Tsa ba leholimong,
Ha li bape le topollo
Ea motho a le mong.
Jo, le hlolla hakaakang…

E, ke eena ka sebele
Mor’a hao a ‘nots’i
Ea tsoileng, e seng osele,
Ho shoela lefats’e.
Jo, le hlolla hakaakang …

Jo, khale le phethehile
Rato le mohlolo!
Mali a hae a lefile,
Re na le topollo.
Jo, le hlolla hakaakang …

Ana ke tla u rata joang,
Ke u boke, ke re’ng,
O, Mong’a ka ea ratehang
Uen’a ntopolotseng?
Jo, le hlolla hakaakang …

Kea imeloa pelong ea ka,
Ke llisoa ke thabo.
Ahe, ahe, kea boka,
Jesu ea lerato!
Jo, le hlolla hakaakang …