Makanaka Jesu
(Jesus You areĀ  wonderful)
Simudza ruoko rwako uchiti Makanaka Jesu
(Lift up your hands and say Jesus You are wonderful)
Unochemeiko
(why do you cry)
Unotambudzika
(and you suffer)
Hauzivi here kuti kune mumwe wakafira iwe
(Dont you know that there is someone Who died for you)
Iye anozvigona
(He can do all things)
Jesu anozvigona
(Jesus is able!)
Zvekutura mutoro wako unorema, anozvigona
(He will give you rest from your heavy burden, He is able)
Huyayi timurumbidze
(Come let us Praise and worship Him)
Iye, anoshamisa
(He is awesome)
Ishe Jesu, Huyayi timurumbidze
(Lord Jesus, Come lets praise and worship Him)

CHORUS
Unochemachema
(You Are always crying)
Unotambudzika
(You are always suffering)
Hauzivi here kuti kune mumwe wakafira iwe
(Dont you know that there is someone who died for you)
ita Jesu makanaka
(say Jesus You are good)

CHOIR
Makanaka Jesu
(You are wonderful Jesus!)
Simudza ruoko rwako uchiti, makanaka Jesu
(Lift up your hand saying You are so wonderful Jesus)
Tinotenda Jesu
(We thank you Jesus)
Simudza ruoko rwako uchiti tinotenda Jesu
(Lift up your hand in adoration)