Mayith’ingqondo yethu,
Imbonge uJehova,
Ngoba umusa wakhe,
Ungohlezi phakade.

Masithi ndawozonke,
Sazis’igama lakhe,
Ngoba umusa wakhe
Ungohlezi phakade.

Ngawo amandla akhe,
Ukhanyisela izwe,
Ngoba umusa wakhe,
Ungohlezi phakade.

Wondla izinto zonke,
Ngaso isandla sakhe,
Ngoba umusa wakhe,
Ungohlezi phakade.

Ezinsizini zethu,
Iso liyasibona,
Ngoba umusa wakhe,
Ungohlezi phakade.

Konkulunkulu bonke,
Akakho onjengaye,
Ngoba umusa wakhe,
Ungohlezi phakade.

Amen.