Ndikoko kudenga (There in Heaven) x?

Kunoshamisa Ikoko (Heaven is amazing)
Kusisina mitoro (There are no more burdens)
Simbi dzorira,  Ngirozi Ndzopemberera (The bells ring and the Angels celebrate)
Kunoshamisa Ikoko (It’s amazing there) (Repeat)

Tichanoimba Hosanna! (We shall sing Hosanna!) x2
Zunairaro aa (As we say(?))
Mwari mwakanaka (God You are good)
Tichanoimba Hosanna (We shall sing Hosanna!)  (Repeat)

We shall sing Hosanna! x2
Aaa, Glory Hallelujah
We shall sing Hosanna!
(Repeat)

(Repeat in Shona)

Makanaka, Jeso munoshamisa (You are wonderful Jesus, You are amazing)
Munoita minana nezviratidzo (You do wonders and miracles)
(repeat)

Minana, Minana, Minana nezviratidzo (You do, you perform miracles)

Makanaka Jesu mandishamisa (You are wonderful Jesus, You amaze me)
Munoita minana nezviratidzo (You do wonders and miracles)
(Repeat)

Minana, Minana, Minana nezviratidzo (You do, you perform miracles)