Mweya washe, uripamusoro pangu (The Spirit of the Lord, is upon me)
Wakandizodza, kushumira shoko (He has anointed me, to preach the gospel)
(Repeat)

Naye Jeso, tinoenda kure (With Jesus, I shall keep advancing)
Wakandizodza, kushumira shoko (He has anointed me, to preach the gospel) x2
Nawo mweya, tinoenda kure (With the Holy Spirit, I shall keep advancing)
Wakandizodza, kushumira shoko (He has anointed me, to preach the gospel) x2

From the top

Igore, rezvapupu (It’s a year of testimonies)
Wakandizodza, kushumira shoko (He has anointed me, to preach the gospel) x2
Hakuna hurwere/ kuchema/ hurombe (There shall be no sickness/ tears/ poverty )
Wakandizodza, kushumira shoko (He has anointed me, to preach the gospel) x2

ini, ndinobudirira/ Iwe, unobundirira (I/you will proper)
Wakandizodza, kushumira shoko (He has anointed me, to preach the gospel) x2