Ngijulise Nkosi othandweni lwakho
Yandis’ukukholwa kwami
Thath’uqobo lwam nako konk’ okwami
Ngiyavuma

Ngingayisa ntoni na kuwena
Efanele ukubonga uJesu
Thath’uqobo lwam
Nako konk’okwami,
baba ngiyavuma

Impilo yami Jesu iphathwe nguwe
Uyangivikela njalo,
uhlal’unami njalo
Thath’uqobo lwami
Thath’uqobo lwami
Thath’uqobo lwami

Ngingayisa ntoni
Ngingayisa ntoni na kuwena
Efanele ukubonga kwami
Thath’uqobo lwam
Nako konk’okwami
Ngiyavuma.

Sithi howa
Sithi howa howa
Ibandla lithi howa
Howa wawa
Howa howa,
Ibandla lithi
Howa, howa