Iculo Le 27

OBABA bethu,Nkosi,
Basizwa nguwe;
Sithemba kuwe nathi,
Usivikele.

2 Ziningi izivubgu,
Zisisongela;
Wosiphephisa kuzo
Ngengalo yakho.

3 Wasitha abangcwele,
Bacasha ngawe;
Sithemba kuwe nathi, Usivikele.

2 Ziningi izivungu,
Zisisongela;
Wosiphephisa kuzo
Ngengalo yakho.

3 Wasitha abangcwele,
Bacasha ngawe,
Sebekhosel’ekhaya
Sisithe nathi.

4 Kungakadalw’umhlaba,
O Simakade
Unguy’uNkulunkulu,
Ngenkathi yonke.

5 Im’nyaka yaphakado
Ifana kuwe
Nemini ya yizolo
Sekusa futhi.

6 Kudlula isikhathi Sinjengomfuula,
Sibakhukhul’ abantu,
Bakhohlakale.

7 Obaba bethu,Nkosi,
Basizwa nguwe,
Usivikele nathi.
Siyis’ekhaya.