Uyehova wuye wuyeumelusi wami
Noma kwenzekani angesabi lutho mine×4
Izwi lakhe liminjalo liyangikhanyisela

Uyangihol’ubaba (ubab’uyangihola emadleleni aluhlaza)×4
Noma ngihamba ethunzini lokufa angikwesaba
Wena unami uhlalaungonwabisa