We, bathandwa yeki nhlanhla
Yoku kholwa kuyu’ Jesu
Noku phathwa ezakh’ izandla
Asiyise ekhaya ngale

Kuzo hlatshelelwa khona
Beshu haleluya, beshu haleluya
Njengomfula ohlokoma
Kudunyiswe inkosi ngale

Emhlabeni inhlupheko
Zithulisi ‘hubo lethu
Kodwa lapho zingasekho
Lophelele ihubo ngale

Lapho njalo sihlukana
Kuye kuvam’ ízinyembezi
Kodwa lapho so hlangana
Zinyembezi zosulwa inkosi

Mangabikho osalayo
Mhla’bangcwele beyo bizwa
Nxa inkosi ivalayo
Angabikho ojabhayo qha

 

English translation 

You the beloved, Embrace
Jesus Christ, And
feel the warmth of His Love.