https://www.youtube.com/watch?x-yt-ts=1421914688&x-yt-cl=84503534&v=uw63dRHjhfo

Ngizwil’isandla saKhe singithinta,
Ngizw’izwi lakhe likhuluma
Sengiyakholwa, futhi ngiyazi
Impilo yam’ayisoze ifane (Repeat)

I felt His Hands upon me
I heard His Word speak to me
Now I believe and I declare
My life will never be the same again (Repeat)

Now I believe and I declare
My life will never be the same again (Repeat)

Sengiyakholwa, futhi ngiyazi
Impilo yami ayisoz’ifane (Repeat)

After today, My life will never
Will never be, the same again (Repeat)For more information and support on COVID-19 please visit www.sacoronavirus.co.za.

Top