1.
Au, Jehova! se ngonile.
Nginecala phambi kwakho;
Umangifa ulungile,
Kepangipe umsa wakho,

2.
Mina angi kuthandanga,
Nkos’ enkulu, Menzi wami;

Ngedukile,ngenz’amanga,
Ngukubamba konke kwami.

3.
Ngiza, Baba! se Qgi buye,
Viba nomsa, Nkosi yamil
Inhliziyo ma i sinde –
Inhliziyo embi yami