1.
Asi vez’ igam’ elihle
Lokubong’ uJesu,
Sihlangane namabanndla
La apezu kwethu;

Izilimi zawo lawa
Ziinkulungwane,
Kepa ngenjabulo yazo
Zijabula kanye.

Refrain: I fanele yon’ iMvana
I be nal’ udumo lwonke,
Siyavuma, Aleluya,
Aleluya, Amen.

Ufanel’ uJesu Kristu
Ubukosi bonke
Nokubonga kuoga pheli,
kungokwakhe njalo.
Wasinik’ umzimba wakhe,
Wa li cit’ igazi,
Sidle wona,sili puze,
Sibe nokuphila. Refrain

Wozanini, zinto zonke!
Ni zitobe pansi,
phambi kwesihlalo sake,
Lap’ ehlezi khona;
Ni babaz’ ibizo lakhe
Ngoba li hle lodwa,
Li dunyiswa ezulwini,
Mali tuswe pansi. Refrain.