Bawo, Thixo Somandla,
Buyinton’ ubugwenxa bam?
Azi senzen’ ebusweni beNkosi,
Bawo, Thixo Somandla?

Azi senzeni na? x2
Azi senzeni Nkosi yam,
Sigqibana nje!

Emhlaben’
Sibuthwel’ ubunzima x2
Bawo, Thixo Somandla.

Mayedlule lendebe x2
Azi senzeni Nkosi yam,
Sigqibana nje!

Ndnesingqala
Enhliziyweni yam
Ndisolokho ndisitsho “Mngci!
Ayidlule lendebe,
Bawo, Thixo Somandla”.