Bawo! xa ndilahlekayo
Kolu hambo lweli lizwe;
Hlal’ undifundis’ ukuthi –
“Ma yenzek’ intando yaKho.”

Olu hambo luneengozi,
Olu hambo luneentshaba;
Zezithunywe nguWe zonke
“Ma yenzek’ intando yaKho.”

Xenikweni wandihlutha
Into endiyithandayo,
Ndoba ndibuyis’ eyaKho;
“Ma yenzek’ intando yaKho.”

Ndakuhliwa nasisifo,
Onk’ amandla am ahluthwe,
Ndakuzama Baw’ ukuthi, –
“Ma yenzek’ intando yaKho.”

Yiguqul’ eyam intando,
Yifanise nay’ eyaKho;
Susa konke ukukrokra,
“Ma yenzek’ intando yaKho.”
Anen