1.
Fhungo li ndifhelaho
Thakha I mpfumisaho
Lone dakalo langa
Lone dzhavhelo langa
Ndi’iwe Yesu Muvhambwa

2.
O mphulusaho ndi nnyi?
A nkhwathisaho ndi nnyi?
We a ntika ndi si we,
We a ri ndi tshidziwe,
Ndi’we Yesu Muvhambwa

3.
We a mpha maanda maswa
Musi mbilu I tshi swa,
A vha a nthadulaho
Milandu yo mvundaho
Ndi’iwe Yesu muvhambwa

4.
Nanga khulu, Mudengu,
Mulondoli wa dzinngu,
Bako musi zwa vhifha,
Mufhumudzi ndi tshi fa
Ndi’we Yesu Muvhambwa

5.
Mbale na vho tshidzwaho,
Ndi U khode ndi khavho’,
Iwe wo ri felaho,
Ngwana yo ri tshidzaho,
Yesu Khristo Muvhambwa