Hay’ inyweba abanayo
Abangcwele baphezulu
Abemiyo phambi kwayo
ITerone yakomkhulu
ITerone yakomkhulu

Ndinga nam ndingema nabo
Abo bantu abangcwele
Ndiyidumis’ iNkosi yabo
Leyo mvana ibafele
Leyo mvana ibafele

Ukuphumla bakuphiwe
Bayohlala bonwabile
Iinyembezi zosuliwe
Zonk’ iintlungu ziphelile

Zonk’ iintlungu ziphelile
Zonk’ iintlungu ziphelile

 

 

 

Submitter Name: Ayanda