Hayi umuntu endinguye,
Naaku se nditshabalala;
Se kuvuke namaxhala,
Nkosi Yesu, ndiphuthume.

Ndiludwayi olungento,
Se ndizilahlela kuWe;
Kuba ndingathembe lutho,
Nkosi, Yesu, ndiphuthume.

Izixhobo zam ziwile,
Zithathiwe ngusathana.
Naaku se ndisong’ izandla,
Nkosi, Yesu, ndiphuthume.

Wena mHlobo wamabada,
Yiza ngoku undichole;
Kwa nje ngelo lakudala,
Nkosi, Yesu, ndiphuthume.

Xa ndiyekelelwa nguWe,
Ndophalala nje ngamanzi;
Ze ndifele ebubini,
Nkosi, Yesu, ndiphuthume.

Z’undithwale nakaloku,
Ngezo ngalo zobubele;
Ndiziphosa kuwe ngoku,
Nkosi, Yesu, ndiphuthume.
Amen.