Lizalis’ idinga lakho,
Thixo, Nkosi yenyaniso!
Zonk’ iintlanga, zonk’ izizwe,
Ma zizuze usindiso.
Amadolo kweli lizwe,
Ma kagobe phambi kwakho;
Zide zithi zonke’ iilwimi,
Ziluxel’ udumo lwakho.
Law’la law’la, Nkosi, Yesu!
Koza ngaWe ukonwaba;
Ngeziphithi-phithi zethu,
Yonakele imihlaba.
Bona izwe lakowethu,
Uxolel’ izoono zalo;
Ungathob’ ingqumbo yakho,
Luze luf’ usapho lwalo.
Yaala, Nkosi, singadeli
Iimfundiso zezwi lakho;
Uze usivuselele,
Sive inyaniso yaKho.
Amen