1 Nkosi yam,ubundithanda
Ekulahlekeni kwam,
Nkosi yam, waman’ ulanda
futhi emkhondwe wam.
Ndafunyanwa,nKosi yam.

2 nkosi yam, ilizwi lakho.
Lingumkhanyiseli wam.
Nkosi yam, ufefe lakho
lusisonwabiso sam.
Ndinovuyi,Nkosi yam.

3 Nkosi yam,uMoya wakho
Uya ndingcwalisa nam.
Nkosi yam,izulu lakho
Lona lilikhaya lam.
Ma ndingene,Nkosi yam.
Amen