Secela kuwe, mEnzi wethu,
OnguKumkani phezu kwethu,
Ma uthi entlalweni yethu,
Wenze ngentando yaKhi.

Sihleli thina ngokungazi
Iinto zangomso asizazi,
EnguWe wedwa onokwazi,
Yenza ngentando yaKho.

EnguWe onamandla onke,
Onabo nobulumko bonke,
EnguWe onofefe lonke,
Yenza ngentando yaKho.

Ngexesha lobutyebi bethu,
Ngexesha lokuswela kwethu,
Nakulo lonk’ ilishwa lethu,
Yenza ngentando yaKho.

Kwa semikhuhlaneni yethu,
Nakuko ukuphila kwethu,
Kude kufik’ ukufa kwethu,
Yenza ngentando yaKho.
Amen