Hosanna, hosanna!
Re tswaletswe tsatsing lena
’Moloki, ke Jesu Kreste.
Modimo o ke o bokwe,
Bathong, kgotso le tumela!
Hosanna! Ter
Hosanna mahodimong! BisFor more information and support on COVID-19 please visit www.sacoronavirus.co.za.

Top