1 Hosi ya tihosi, ha ku dzunisa sweswi;
Ha ku tshinelela, ha nkhisamela wena,
Ha twarisa Yesu, Mupfuni lo’nkulu,
Hosi ya matilo, Aleluya! Amen.

2 Hosi ya tihosi, Ha ku tsakela wena
Hi na mani henhla loko ku nga ri wena
Ni la misaveni Hi na wena ntsena,
A hi lavi umbe, Aleluya! Amen.

3 Hosi ya tihosi. Ha ku tlangela wena,
Loy’a nga hi fela, a vuya a hi ntshunxa,
Ha twarisa ntamu wa Nhenha ya tilo,
L’a susaka swivi, Aleluya! Amen.

4 Hosi ya tihosi. Ha ku twarisa wena,
Hi we Muhanyisi L’a susaka mavabyi.
Hi we Nkulukumba N’anga ya matimba,
L’a hi tshungulaka, Aleluya! Amen.

5 Hosi ya tihosi, Yi vongeni namuntlha,
L’a hi hlayisaka, A xurhisa hi Moya,
L’a hi tsakisaka, L’a nga ta hi teka.
N’wi kurisen’ yena. Aleluya! Amen.