Iculo Le 43

1.
Igama leNkosi liyiyo inqaba,
Ophephela khona uyakusindiswa.
Ohlezi kuyona akanaakwesaba,
Nokuba umhlaba uzanyazanyiswa.

2.
Abayokhulek’ egameni leNkosi
Bayakusindiswa, uyasho umbhalo.
Libongwe gabantu, libongw’ ingelosi!
Alikho igama elihle njengalo.

3.
Igama leNkosi linikaamandla,
Liyawaqinisa amadolo ethu;
Lisusa uvalo, linika inhlanhla,
Liyasikhanyisa endleleni yethu.

4.
Mhla ngiyakumuka, ngishiye lomhlaba,
Igama leNkosi lithikithi lami;
Khona ngoyohamba, ngingenakswesaba;
Ngocasha kuJesu, enguMhlengi wami.