Iculo Le 44

1.
Inyang’ enkul’ ikhona la,
Ogama linguJesu;
Umlulamis’ ophansi la,
Manimlalel’ uJesu.

Chorus

Liphi eliny’ igama na,
Esisindiswa ngalo la?
Alikh’ eling’ igama, qha,
elikaJesu lodwa.

Chorus

2.
Uyazesul’ izono nya,
Manimlalel’ uJesu;
Nihambe niye ezulwin’,
Nihlale nay’ uJesu.

Chorus

3.
Udumo lonke kuye la,
Sengimethemb’ uJesu.
Ngiyalithanda leligam’,
Igama likaJesu.

Chorus

4.
Liyaphelis’ icala lam’
Igama likaJesu.
Liyangithokozisa nam’,
Igama likaJesu.

Chorus

5.
Wozani, bazalwane bam’,
Nibong’ iNkosi uJesu.
Bodade, nilihlabelel’,
Igama likaJesu.

Chorus

6.
Bantwana, wozani bo,
Nonk’ enimthand’ uJesu,
Nibizwa nani namhlanje,
Nibong’ inKosi uJesu.

Chorus

7.
Nxa senyukele ezulwin’,
Sibon’ iNkos’ uJesu,
Sohlabelela futhi le,
Igama likaJesu.