Iculo Le 70

1.
Siyakunxusa, Nkosi yethu,
Thum’ uMlilo, umlilo oNgcwele!
Selupholil’ uthando lwethu,
Thum’ uMlilo, umlilo oNgcwele!
Sibhek’ iphentekost’, impela
Nxa lowomlilo usehla.
Nguwena, Nkosi, wosizwela,
Thum’ uMlilo, umlilo oNgcwele!

2.
O, Thixo kaEliya, sizwe,
Thum’ uMlilo, umlilo oNgcwele!
Izinhliziyo mazivuswe,
Thum’ uMlilo, umlilo oNgcwele!
Siyazibeka elathini,
Sibhek’ umlilo ezulwini,
Sihlanjululwe ebubini,
Thum’ uMlilo, umlilo oNgcwele!

3.
Uthinte izindebe zethu
Ngal’ ilahle lomlilo oNgcwele.
Ihlanjululw’ im’lomo yethu,
Thum’ uMlilo, umlilo oNgcwele!
Sibe-yizigijimi zakho
Zokuhambis’ indaba yakho
Siholwe njalo ngezwi lakho
Thum’ uMlilo, umlilo oNgcwele!

4.
Ushilo, nezwi lingephuthe;
?Ngizophonsa umlil’ emhlabeni,
Sengathi lowmlil’ uvuthe!?
Thum’ uMlilo, umlilo oNgcwele!
Sivuselelwe emoyeni,
Sipheliswe othandweni,
Luvuthe njalo ebandleni,
Thum’ uMlilo, umlilo oNgcwele!