Iculo Le 73

1.
Vuthisa, Jes’ umlilo wakho,
Wez’ ukuphonsa emhlabeni,
Usithelel’ uthando lwakho,
Sivuthe njalo emoyeni.

2.
Ikhona kumbe inhlansana
Efihlwe khona emlotheni;
Vuthela, Nkosi lomlwana,
Uvuthe njalo enhlizweni.

3.
Uwenze lowomlilo wande,
Afudumal’ osepholile;
Nezitha zethu sizithande
Ngothando esilutholile.

5.
Usheshe uze kithi, Nkosi,
Siyaluding’ uthando lwakho.
Sophule, Jesu, Kulengozi
Phuthuma ngobubele bakho.

6.
Sibe-namandl’ okuhambisa
Indaba yakho emhlabeni.
Sengathi ungabasindisa
Abantu abasezonweni.

8.
Nanggomhla siyoshiy’ umhlaba,
Lomlil’ uvuthe elathini;
Singabi-nakho ukwesaba,
Mhla sizobizwa eNkosini