Iculo Le 75

1.
Nkosi, ngiyabheka kuwe,
Ngikunik’ impilo yam’,
Mangiphathwe njalo nguwe,
Uyikhomb’ indlela yam’.
Makuphele konk’ okwami,
Ngikufune wena nje,
Hlala enhlizweni yami
Ngize ngikubone le.

Refrain

Yebo, Nkosi, ngize kuwe,
Ngidalule konk’ okwam’.
Mangizwiswe nguwe, Jesu.
Zisuliw’ izono zam’.

2.
uSathan’ ungivukele,
kuyaliwa moyen’
ngenze, Nkosi, ngibe-ngcwele,
kube-mhlophe enhlizwen’.
Hlanza izizindlo zami
Nokufisa konke-ke
Kube-ngukufisa kwami
Ukumfuz’ uJesu, he.

Refrain

3.
Uma, Nkosi ungibona,
ngisazulazula la,
u’ba ngidukisw’ ukona,
nqanda umntanakho-ke,
nom’ unqanda ngenhlupheko,
ngokubonga laphaya,
laph’ ukonakungasekho,
yebo, ngokubonga, ha.

Refrain