Iculo Le 79

1.
Ngingenwe emoyeni wam’
Ilizwi lako, Nkosi yam’.
Sengilambele wena nje,
Ungen’ ubuse kimi-ke.

Refrain

Ngihlanze emoyeni wam’
Mangibethelw’ uqobo lwam’
Senginikele konk’ okwam’
Kuwe, kuwe, kuwe.

2.
‘Mabala onke, Nkosi yam’,
Awungcolis’ umoya wam’,
Ngihlanze kuwo namhlanje,
Ungeze ngifuze, he.

Refrain

3.
Akukh’ okuhle kimi, qha.
Wongenza ngibe-ngcwele, pha.
Ngiyakwethemba wena nje,
Sengiyancika kuwe-ke.

Refrain

5.
Ngingabi ngiziqhenya la.
Angithi, sengfile nya.
Inkambo yam’ ikhombe-ke
Kuyen’ owangifela, he.

5.
Ngingawukhohlwa umhla lo,
Nza satholana nawe? Wo:
Ungiqinise, Jesu wam’,
Kube nguwen’ impilo yam’.