Hymn #23

1.
Vhakriste,kha hu rendiwe
Murena o daho
Mutshidzi kha a khodiwe,
O ri dalelaho

2.
O da uri ri vulelwe
Munango wa vhudi:
Ri dzhene-vho,ri avhelwe
Mashudu avhudi

3.
O da a tshi nga tsiwana,
Ndi mutu o daho.
Murwa-Mudzimu ha tshe na
Zwo mu fanelaho

4.
Ha thuphwa ene,nne nda vha
Muthu o tshidzwaho.
O ri tondaho henefha
Ndi o ri funah

5.
Mu livhuheni zwavhudi,
Ni de ni dzhene-vho
Kha paradiso yavhudi
Nga o i vulaho.