Ishe! Ndinzwei nokufara
Ndinzwei netsitsi dzenyu,
Dzamunopa vanhu vose
Ngadziuye mandiri.
Mandiri.

Regai kundisiya, Baba
Kana ndiri mutadzi,
Ndino kuipa pamwoyo,
Asi uyai mandiri,
Mandiri.

Uyai pano, Muponisi,
Ngandichengetwe nemi,
Kana muchindishovedza
Ndichauya kwamuri,
Kwamuri.

Mweya Mutsvene waMwari,
Regai kundipfuura,
Ngandione ndiri bofu,
Taurai izwi resimba,
Resimba.

Rudo rwenyu Mwari Baba,
Ropa raIshe wangu,
Nokuwadzana kwoMweya,
Kungavepo kwandiri,
Kwandiri.