Zadzisa chirevo chenyu
Mwari ishe wechokwadi
Ose marudzi enyika
Ngaawane ruponiso

Namabvi kuneyi nyika
Ngaapfugame panemi
Dzidzamare dzose ndimi
Dzireve ukuru hwenyu

Tongai Jesu, tongai
Rwouya nemi rufaro
Nezvikanganiso zvedu
Yatadzika yose nyika

Tarirai nyika yedu
Regererai zvitadzo
Ishe musatitsamwire
Isingafe mhuri yayo

Ramba Ishe tisazvidze
Zvidzidziso zvenzwi renyu
Mutimutsirire Baba
Tigonzwa chokwadi chenyu