Ithemba lam nguYesu
Nguye oliliwa lam
Inqaba yam nguYesu
Ogcine ubomi bam

Ndohlala ndithembela
Kulo Mhlawuleli wam
Ndibambelele kuye
Ofela ityala lam

Ndithemb’ uthando lwakho
Olo owenza ngalo
Ndithemb’ uncedo lwakho
Ngexesha endinalo

Lakuphel’ ixesha lam
Lokuhlal’ emhlabeni
Andisayi koyika
Ukuya ezulwini

Ndandule ukuhamba
Ndicande emafini
Ndinyuke noMsindisi
Ndihlale ebomini.

Contribution by: Asikelelwe Mbese