Jesu ke tla ke hlomohile,
Oho, nchebe ka mosa!
Ke ditshila, u di hlakole;
Ke bohloko, o mphodise.

Otlolla he letsoho lela
Le neng le ntlhabelo kgale;
Ama pelo ya ka löna,
Leqeba la ka le fole.

Ke tlile ke ikokobetsa
Ke lentswe lena la pallo,
Le reng go ’na: Ha u kgathetse,
Tlo, ke tla u fa phomolo.

Jesu, ke tshepa wena feela,
Ha go o mong ya ka nthusang;
Ha u sa ntlel , ke tla fela,
Utlwa ngwana gago wa ya llang!

Bona, ha ke sa ntse ke bitsa,
Ka kgotso u s‘nchabetse;
di kae be tse neng di ntedisa?
Jesu, ahe, u nthusitse!