Iculo Le 282

1.
KHULUMA kimi, Nkosi Jesu,
Ngikhulumis’ okwakho name;
Mangibafun’ abantu bakho
Njengawe, nxa belahlekile.

2.
Ngisize ungihole, Nkosi,
Ngibuyis’ abacezukayo;
Ngiphiw’ ukudla nguwe, Nkosi
Ngibaphe abalambileyo.

3.
Ngisiz’ ungiph’ amandla, Nkosi,
Ukuba ngisathemba wena,
Ngisize abalahlekayo,
Ababengasakholwa kuwe.

4.
Ngisiz’ ungifundise, Nkosi,
Ngifundis’ iqiniso lakho;
Amazwi am’ uwaqondisa,
Azike ezinhliziyweni.

5.
Ngisiz’ ungiduduze, Nkosi,
Ukuba ngenanyiswe nguwe;
Ngibaduduze name futhi
Bonk’ abakhwelwe ubunzima.

6.
Ngisiz’ ungigcwalise, Nkosi,
Ngezipho zakho zonk’ ezinhle,
Iz’ ichichime inhliziyo,
Ifuna ukuncoma ngawe.

7.
Angisebenze kuwe, Nkosi,
Njengokubona kwakho njalo,
Ngize ngibon’ ubuso bakho,
Ngibuse nawe naphakade.