Iculo Le 304

1.
JESU, Mukhululi, ngingowakho wedwa,
Ngiyaziikela kuwe, Jesu;
Angianto manje, Nkosi
ethandwayo,
Konke okukimi kungokwakho.

Jesu, Nkosi yami,manje
ngingowakho,
Nawe,othandwayo , ungowami.

2.
Kade ngangeduka,
wagihawukela,
Waze wangifela ngasindiswa;
Sengisendleleni engiyis’ ekhaya,
Ngiyakhwezwa nguwe, O Msindisi.

3.
Mawuhlale nami, ngivikele njalo,
Ngiyabheka kuwe, wena , Nkosi;
Uma wen’ ukhona ngothokoza
njalo,
Ngoba wena ungamandla ami.

4.
Selumnandi kimi loluthando
lwakho,
Wena unqabile ngobubele,
Angibon’ omunye olingana nawe,
Enhliz’yweni yami busa, Nkosi.For more information and support on COVID-19 please visit www.sacoronavirus.co.za.

Top