Morena ‘Thuso tsa gago

Fa ke di gopola tsotlhe;
O molemo, le tlotlego,

O ntsamaisitse sentle.

O mpolokile boseeng,

Mo dipoitshegong tse dintsho;

Ke e se ke itse ke eng,

O nkitsile Wena Jesu.

Go foseng ga bosa jwa me,

Ditlalelong le ditekong,

Le dintweng tsa dikeletso,

O itirile rre le mme.

Tlaleng O mphile bogobe,

O nkokile ke bobola;

Gantsi  ke ledile bobe,

O nkgomoditse ka metlha.

Thuso tsa ‘go ga di balwe,

ke  go leboga ka tsona;

’Rato lwa gago lo bakwe

Ke bana ba gago botlhe. Amen

Submitter Name: Ona