1.
Lefu la hao la mahlomola
Le ntshoabisitse, Morena;
O lahlehetswe ke ho phela
Bakeng sa dibe tsa rona.
2.
Lefatshe la na la makala
Hale bona o timela;
Letsatsi la na la fifala,
Bakgethuoa ba hao ba lla.
3.
Wena ea neng a re hlabetswe,
Jesu, Konyan’a Modimo,
Madi a hao a ke a ntlhatswe,
A mpulele lehodimo.
4.
Lerato la hao le makatse,
Le hlomole pelo ya ka:
O shwetse dibe tsa lefatshe,
Ak’o be ‘Moloki wa ka!