Lihle izulu, ikhaya labangcwele (Heaven the home of the Holy is beautiful)
Lapho abangcwele beyophumla khona (There the Holy shall find rest.)
(Repeat)

Siyahamba thina siya ezulwini (We travel towards heaven)
Uyosala wena ngob’uthandizono (If you enjoy sin, you will be left behind)
(Repeat)

Amen Hallelujah x4 (Repeat)