Mandihambe nawe, Yesu,
Kuzo zonk’indlela zam;
Izwi lakho mandilive Lonk’ ixesha,Nkosi Yam.
Ungoyiki, mphefumlo wam, Yondikhaph’iNkosi Yam.
Ndoya nayo ndingaphiki, Ithi,”Yiza emva kwam.”
Mandihambe nawe, Yesu, Zulwandis’ukholo lwam;
Ndonwabil’imini yonke, Xa ukhoyo,Nkosi Yam.
Mandihambe nawe, Yesu, Uzoyis’ iintshaba zam;
Unamandla, andinawo, Laula, laula, Nkosi Yam.
Mandihlale nawe,Yesu, Kwakufik’ ukufa kwam;
Zundamkele ezulwini, Ndiye kuwe, Nkosi Yam.
Amen.

 

Submitted by: Sandile