Unabantu bakho, Thixo, Ngamaxesha onke;
Ubagcina, ubanceda Eendaweni zonke.
Bakuwela imilambo, Uba nabo wena;
Bakutshiswa ngemililo, Uba nabo wena.
Apho batshutshiswa khona Bomelezwa nguwe;
Nasezingozini zonke, Bayagcinwa nguwe.
Bakhangela kuwe, Nkosi, Abo bantu bakho;
Babulela, bethembile, Abo bantu bakho. Amen.

 

Special thanks to: Sandile