1.
Ndi mudali fhano fhasi,
O no fhela maanda anga,
Ndo no neta u tshmbila,
Ndi vho funa haya hanga,
: Au Yehova, Au Yehova,
Ndiwe Muphulusi wanga.

2.
Ndi a toda maanda au
U fhumudze mbilu yanga;
Ntshimbidze kha ndila yau,
I yaho hayani hau;
: Ndi tavhanye, Ndi
tavhanye,
Ndi yo swika haya hanga:

3.
Ndi do lovha, ndi do fhela,
Ndi do fhedza ndila yanga.
Na lufuni u mmpfarise,
Ndi si ofhe, Mune wanga;
:Makoleni, Makoleni,
Tanganedza muya wanga.