1.
Ndi nnyi khonani I ngaho Yesu?
A huna, A huna;
I nga fhodzaho malwadze ashu?
A huna, A huna.

Refrain

U a divha mathupho ashu,
Nga Ene a do fheliswa,
Ndi nnyi khonani I ngaho Yesu?
A huna, A huna.

2.
A huna munwe a re mukhethwa,
A huna, A huna;
E Mudzimu a di-tukufhadza,
A huna, A huna.

Refrain

3.
Munwe ndi nnyi a
khathutshelaho?
A huna, A huna;
Vhatshinyi a tshi vha
hangwela-vho?
A huna, A huna.

Refrain

4.
A huna munwe a ri tshidzaho?
A huna, A huna;
Na tadulu a ri imelaho?
A huna, A huna.
Ndi mudali