1.
Yesu ndo vha ndo U lata,
Hone Iwe wo npfela-vho,
Ndi da zwino ndo no shona,

:Nkhangwele vhutshinyi hanga:

2.
A thi tsha elelwa uri
Ndo fanelwa nga tshilidzi,
Huno ndi a lila ndiri:
:Nkhangwele vhutshinyi hanga:

3.
Ndi na zwivhi zwinzhi zwinzhi.
Na zwinno zwi a ntshengedza,
Ndi lilala makoleni.

:Nkhangwele vhutshinyi hanga:

4.
Zwothe zwe nda tshinya zwone
Zwi a ntshonisa nga maanda,
Yesu nne ndi a di-sola,

:Nkhangwele vhutshinyi hanga:

5.
Ndi a lila Khosi Yesu.
Ida zwino u mmphumudze,
Milandu Yanga ndo bula,

:Nkhangwele vhutshinyi hanga: