Ndikhokele, O Yehova!
Ndingumhambi nKosi yam;
Unamandla: andinawo,
Onobuthathaka ndim.
O mSindisi!
NguWe olikhaka lam.
-Umbedefo Namaculo AmaWesile ‪#‎Hymn_245‬