1
Ho ’mopi wa batho
löna ba melato
Le inyatseng!
tshabo e tshwanela
Ba tlang go rapela
ya se nang go fela ,
ya re entseng .

2
Thoko tsa Modimo
di bonwa hodimo
Ke baphedi ;
röna, re kgutsa ke‘ng?
Le mona lefatsheng
Re tsamaea pontsheng
ya mohlodi.

3
Re bokeng hararo
ya kaletseng maru ,
ya tshabehang ;
Re re: u moholo,
Moholo , moholo!
U re fe dipelo
Tse u tshabang .

4
’Moloki ya mohau,
Ke ka lefu la gago
Re ka phelang;
Re ne re itshentse,
U ikotlisitse ,
U lokiseditse
Ba dumelang.