Ndikhokhele Bawo, zundi kokhele (Lead me oh Father [Lead me])
Ndikhokhele mmeli wami (Lead me my savior)
Ezintsizini,  Zalomhlaba Bawo (in all the sorrows of this world Father)
(Bawo, Bawo, Bawo) ( Father, Father, Father)
Bawo ndiyabonga (Father I thank you)
Ngoba wena usandigcinile (for you still protect/keep me)
(Repeat)

Thaluthele thuze kwami  (You calm all my fears) x2
(Bawo, bawo, bawo) ( Father, Father, Father)
Bawo ndiyabonga (Father I thank you)
Ngoba wena usandigcinile (for you still protect me)

Mmeli wami bawo uthaluthele thuze kwami (Father, Savior, you calm my fears)
Bawo ndiyabonga (Father I thank you)
Ngoba wena usandigcinile (for you still protect me)
(Repeat)

(Verse 2)

(Verse 1)